89 mål för bättre miljö i Huddinge

Mindre kött och mer ekologisk mat ska serveras i Huddinges skolor och äldreboenden. Förorenade marker ska saneras och sjöarnas vatten ska bli klarare. Så lyder några av kommunens nya miljömål.

  • Publicerad 07:52, 16 feb 2017

På årets första fullmäktige i måndags klubbades Huddinges nya miljöprogram, med stöd av alla tio partier.

– Det känns fantastiskt att samtliga 61 ledamöter i Huddingepolitiken ställer sig bakom miljöprogrammet. Det ger en styrka bakom målen, som nu ska bli verklighet, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd.

Programmet består av 89 mål för kommunens miljöarbete. Det handlar om nationella klimatmål, men också lokala frågor som rör Huddinges sjöar, friluftsliv, markanvändning och samhällsplanering.

Flera mål påverkar också Huddingebornas direkta vardag. Till 2020 ska minst 70 procent av alla hushåll sortera sina matavfall.

Mindre kött i skolan

Skolkökens inköp av kött ska minska, till förmån för ekologiskt odlade livsmedel.

Ett nytt mål handlar om Huddingebornas privata konsumtion: Miljöprogrammet strävar efter att minska koldioxidfotavtrycket från 10,2 ton per invånare till fyra ton per invånare 2030.

– Det har varit en del politiska diskussioner huruvida vi politiker ska besluta om konsumtionsmål. Det här är mål som vi ska sträva efter att nå. Det är ändå något helt nytt för Huddinge.

Klarare vatten

Ett mer konkret mål är att Huddinges sjöar ska få klarare vatten:

I Långsjön i Segeltorp ska det gå att se botten på två meters djup. I Trehörningen cirka 1,8 meter. Orlången cirka 1,9, Magelungen och Drevviken cirka 2,2.

Hela 75 procent av övergödningen i Huddinges sjöar orsakas av dagvattnet, som tar med sig näringsämnen och tungmetaller.

– I sommar investerar vi därför i en ny dagvattenanläggning vid Trehörningen, som beräknar minska tillflödet av fosfor med 30 procent, säger Ottosson.

Kommunen ska ställa hårdare krav på hanteringen av dagvatten, regnvatten som rinner av från bilvägar och parkeringsplatser, på varje enskild fastighet. Men även Huddingeborna måste bidra för att målen ska nås.

– Många tänker inte på det, men tvättar man bilen på asfalt så rinner tvättvattnet ut i sjön via dagvattnet. Jag utesluter inte att vi behöver gå hårdare fram och rent av förbjuda biltvätt hemma utan rening, särskilt vid känsliga områden.

Ska saneras

Huddinges förorenade områden, till exempel den gamla deponin i Österhagen i Länna, ska inte orsaka skada på människors hälsa. Dessa områden ska inventeras och saneras, enligt ett av de nya målen.

Det är upp till varje nämnd att vidta åtgärder för att nå målen. Politiken ska följa upp arbetet i ett miljöbokslut en gång om året.

Samtidigt är Huddinge en stark tillväxtkommun. Intressen kommer att behöva vägas mot varandra och målkonflikter kommer att uppstå, konstaterar programmet.

– Alla som ska bygga i Huddinge behöver ta en titt på de krav vi ställer. Vi har till exempel ett nytt mål för återanvändning av byggavfall. Och vi ska bli bättre på krav om miljöcertifingering, säger Christian Ottosson.

Några fler mål...

Alla läckande och felkopplade avlopp ska vara åtgärdade och godkända senast 2025.

Koldioxidutsläppen från kommunens varutransporter ska minska med 70 procent till 2021.

70 procent av alla hushåll ska sortera matavfall till 2020.

Tankställen och laddplatser för förnyelsebara drivmedel ska öka.

Andelen cykelresor i kommunen ska öka från 4 procent 2011 till 15 procent 2030.

Fler grönytor ska tas tillvara vid nybyggnation av förskolor, skolor och idrottsanläggningar.

Visa merVisa mindre

Ska räddas. Siktdjupet i Huddinges fem mest påverkade sjöar Långsjön, Trehörningen, Orlången, Magelungen och Drevviken ska öka till 2021. Det är ett av målen i Miljöprogram 2017-2021.

Ska prioriteras. Huddinges barn och gamla ska äta mer vegetariskt och ekologiskt. Foto: Mostphotos

Kan förbjudas. För att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna kan biltvätt hemma utan rening förbjudas. Foto: Mostphotos

Ska hjälpas. Hinder i vatten ska åtgärdas kontinuerligt för att underlätta för utter och fiskar att ta sig fram. Foto: Vitaliy Pakhnyushchyy