Exploatering. Bakom Ormen långe, längs Solhagavägen, planeras för 500 nya bostäder. Foto: Anna Z Ek

500 nya bostäder kan byggas i Masmo

Stråket bakom "Ormen Långe"-huset i Masmo kan få nytt liv. Här planeras för 500 nya bostäder, aktiva bottenvåningar och Masmotorget ska utvecklas.

  • Publicerad 07:00, 4 jul 2022

Det är många frågor som ska utredas.

Ormen Långe-huset utgör tillsammans med punkthusen en fond till Masmo. Nu kan kommundelen få nytt liv. Kommunen planerar nämligen för att utveckla området bakom huset.

– Syftet är att skapa en koppling till Vårby udde på andra sidan Botkyrkaleden och aktivera stråket bakom Ormen Långe, i dag är det ganska folktomt. Tanken är att det ska bli mer stadsmässigt och att trygghetskänslan ökar när det blir mer liv i området, säger Carinna Soares de Sousa, planarkitekt på kommunen.

Enligt planerna kan det byggas omkring 500 bostäder längs Solhagavägen fördelade på punkt- och lamellhus om 5 till 8 våningar. Det handlar i huvudsak om bostadsrätter och äganderätter. I bottenvåningen ska det finnas lokaler för handel och service.

I projektet ingår även att Masmo torg ska också utvecklas och få mer liv. Lokaler i bottenvåningar ska upplåtas till service och handel även här.

Nu ska en ny detaljplan för området prövas.

Frågor ska utredas

Planerna är inom ramen för Svergieförhandlingen, det vill säga att kommunen åtagit sig att bygga ett visst anta bostäder i anslutning till Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Det finns dock vissa risker med projektet. Planområdet ligger intill Masmobergets brant. Berget består av bergarten vacka, vilket medför en stor risk för innehåll av sulfid. Läget invid Östra Mälarens vattenskyddsområde kan påverka bedömningen om behov av sulfidbergutredning. Eventuellt finns även förhöjd risk för radon inom planområdet.

Dessutom kommer de nya bostäderna att ligga nära E4:an och kommande Tvärförbindelse Södertörn, vilket medför bullerstörning.

– Det är många frågor som ska utredas. Vi får nu pröva vad som är möjligt, säger Carinna Soares de Sousa.

En preliminär tidsplan är att planerna går ut på samråd under nästa år och att en detaljplan kan antas i slutet av 2024. Genomförandet kan ske tidigast 2025.

Huddinges längsta hus

Ormen Långe-huset invigdes 1964. Tillsammans med de sex punkthusen vid Botkyrkavägen var det den första moderna bebyggelsen i området.

På grund av sin långa slingrande form kallades byggnaden för Ormen Långe. Det har även blivit husets fastighetesförteckning, vilken från början var "Solgården".

Huset är 300 meter långt och rymmer 421 lägenheter. Det pekas ut som en kulturhistoriskt värdefull solitär i kommunens kulturmiljöprogram.

Visa merVisa mindre