32 synpunkter på planerna för nya Bolidenplan

Skisserna på nya bostäder, förskolor och en handelsplats vid Konstgjutarvägen har varit ute på samråd. Ikväll ska synpunkterna tas upp i stadsbyggnadsnämnden. Området blir en del av Årstastråket som ska koppla samman Årstafältet med Söderstaden.

  • Publicerad 14:05, 26 sep 2019

430 lägenheter, två förskolor och butikslokaler planeras i ett nytt kvarter mellan Konstgjutarvägen och Bolidenplan.
Förslaget var ute på samråd våren 2018. Under den tiden inkom det 32 yttranden.

På stadsbyggnadsnämndens möte ikväll kommer alla yttranden gås igenom. Efter det kommer förslaget till detaljplan att granskas. Synpunkter som inkommit under samrådstiden rör bland annat bullernivå, bevarande av grönområden och bebyggelsestruktur.

Detaljplanen för Konstgjutarvägen är en del av Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger i slänten mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen.

Mest bostadsrätter

Av lägenheterna blir 360 bostadsrätter och 70 hyresrätter. Byggaktörer är JM, HSB och Stockholmshem. Mellan husen ska det sparas ett grönt område. Vid Bolidenvägen föreslås ett nytt torg med en livsmedelsbutik och annan service.

Ett stort parkeringsgarage och en sopsugsanläggning byggs i bergrum under området.

Området ska stärka kopplingen mellan Årstafältet och Söderstaden.

Byggstart beräknades först till hösten 2019, men nu har det förskjutits till 2022.