Vy över Solberga med de planerade husen inlagda. Totalt sex punkthus syns längs Folkparksvägen och Safirgränd (gröna). I korsningen Folkparksvägen-Kontrollvägen syns huset för 110 hyresrätter och längre bort längs Kontrollvägen 22-våningshuset samt en lägre byggnad intill. Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad

22-våningshus och 220 nya bostäder kan byggas i Solberga

Ett 22 våningar högt hus planeras i Solberga, vid Kontrollvägen. Dessutom vill staden bygga 220 nya bostäder, i sju nya hus. Nu finns chans att komma med synpunkter.

  • Publicerad 08:28, 1 dec 2021

Om några år kan en stor omvandling av norra Solberga starta. Sju nya bostadshus planeras, med totalt 220 bostäder.

Hälften är tänkta som bostadsrätter: fyra punkthus längs norra Folkparksvägens östra sida och två punkthus vid Safirgränd. De planeras bli cirka sex våningar höga.

På Folkparksvägens västra sida, vid korsningen mot Kontrollvägen, planeras däremot hyreslägenheter – 110 stycken. De är tänkta för personer som står utanför bostadsmarknaden (SHIS-lägenheter) och ska bli fem till sju våningar.

Höghus ändrar vyn

Men mest spektakulär är kanske planen på ett 22-våningshus längs Kontrollvägen, nära Västberga. Den kommer att ändra vyn väsentligt och ska flankeras av en lägre byggnad på fyra–sex våningar. Hotell och kontor planeras här, och lokaler för publika verksamheter och centrumändamål.

Den som har synpunkter på planerna kan framföra dem nu. Fram till den 17 januari pågår samråd, då man kan lämna sina synpunkter till stadsbyggnadskontoret.

Syftet med planerna är förstås att skapa fler bostäder. Dessutom vill staden länka samman Solberga och Älvsjö med Telefonplan och Västberga industriområde. Med nya arbetsplatser hoppas man också öka antalet människor som rör sig i området dagtid. Man vill både skapa "nya målpunkter" i Solberga och öka möjligheten för Kristalltorget att leva upp.

Naturmark ryker

Men andra värden får stryka på foten, när skog och annan grönska försvinner. Det gäller inte minst hällmarksbarrskogen öster om Folkparksvägen, där flera skyddsvärda arter och strukturer som är viktiga för biologisk mångfald finns. Djur och växter ingår dessutom i samma nätverk som Solbergaskogen.

Eftersom husen planeras i ytterkanten av naturmarken menar stadsbyggnadskontoret dock att spridningssambanden inte störs och att "den ekologiska funktionen för talldominerad skogsmark och ädellövskog bibehålls". Man betonar också vikten av att de som bor i området ska kunna fortsätta att vara i skogen.

En skyfallspark ingår också i planerna, i korsningen Folkparksvägen-Kontrollvägen. Där ska stora mängder vatten ska kunna omhändertas. Parken ska ramas in med en befintlig lönnallé.

Många uppskattar grönområdet

I slutet av 2020 genomförde staden en så kallad tidig dialog, för att ta ta reda på hur Solbergaborna använder området i dag. 238 personer deltog i dialogen som var digital.

Flera lyfte fram hur värdefull de tycker att den vardagsnära naturen är – den används bland annat för återhämtning och lek. Många framförde också hur viktigt de tycker att det är med grönska nära bebyggelsen och mellan bebyggelsen i Solberga. Småstadskaraktären i Solberga uppskattas också.

De platser som upplevs som otrygga i området finns främst i planområdets yttre gränser, längs vägsträckor, i korsningar och runt McDonalds i Västberga industriområde.

Visa merVisa mindre

Samrådet pågår en bit in i januari

Förslaget till detaljplan är ute på samråd den 23 november 2021–17 januari 2022. Då kan man lämna sina synpunkter till stadsbyggnadskontoret.

Granskning planeras under kvartal 4, 2022.

Antagande planeras under kvartal 1, 2023.

Visa merVisa mindre