Visa intresse för skolan – även efter höstens val

  • Publicerad 16:06, 30 jun 2014

Nu har Skolinspektionen varit i Tyresö och granskat våra skolor, förskolor och fritidshem. Lärarförbundet har länge påtalat brister på fritidshemmen i Tyresö. Det gör också Skolinspektionen. De skriver till exempel att vissa fritidshem har svårigheter att leva upp till läroplanens mål om en meningsfull fritid och stimulerande verksamhet.

Man menar att det saknas analys och att ”Tyresö kommun saknar därmed relevant kunskap om verksamheten i fritidshemmen för att kunna vidta åtgärder vid konstaterade brister.” (Skolinspektionen, Beslut för fritidshem i Tyresö kommun 2014-0415 s. 4)

I deras granskning av Tyresös skolor konstateras att det råder ojämlikhet mellan våra olika skolor.

Skolinspektionen påpekar också att ett systematiskt kvalitetsarbete (som innebär att man dokumenterar, utvärderar och följer upp skolors resultat) kräver en dialog mellan alla ansvars- nivåer från förvaltningsledning till skolor, förskolor och fritidshem och på politisk nivå.

För att kunna göra något åt de problem Skolinspektionen ser krävs att man lyssnar på de som jobbar ute i verksamheten: fritidspedagoger, lärare och förskollärare. Vi vet vilka skolor som inte når målen fullt ut. Vi ser hur det nuvarande skolpengssystemet gör vissa skolor till förlorare.

Vi vet vilka enheter som har stora behov av mer resurser.

Enligt skollagen ska det inte spela någon roll vilken social bakgrund man har som elev utan alla ska ha samma möjligheter att nå målen. Rättvisa är inte att ge lika mycket till alla.

Det socioekonomiska tillägget är otillräckligt, behoven måste få styra. En skola för var och en är en god tanke – men det krävs mer än vackra ord!

Låt inte föreläggandet från Skolinspektionen bli ännu en hyllvärmare, låt oss se en skillnad ute i verksamheten.

Förvaltning och politik – det är dags att verkligen lyssna på brukare och utförare.

Kära blivande lokalpolitiker – visa intresse för elevers och lärares erfarenheter även efter valet och våga prioritera våra barn!

Ulla-Karin Ervik

Lärarförbundet Tyresö

Vissa fritidshem har svårigheter att leva upp till läroplanens mål om en meningsfull fritid och stimulerande verksamhet.