På Klarabergsgatan i City har bilkörfälten byggts bort. Här kan nu endast kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister ta sig fram. Foto: Mostphotos

”Gör staden tillgänglig för alla trafikslag – även bilen”

Framtidens trafik måste inkludera bilen skriver företrädare för Kungliga automobilklubben, KAK, efter Mitt i:s artiklar om bilismen i länet. KAK menar att gång, cykel och bil – alla ska ha sin plats.

  • Publicerad 15:01, 25 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Detta är ett debattinlägg efter Mitt i:s artiklar om bilismen i Stockholms län.

Det krävs för att Stockholms bilister ska ställa bilen


Tidningen Mitt i har en intressant serie om ändrat resande i Stockholm under och efter krisen. Runt om i världen ser vi totalt kraftigt minskat resande och att de resor som sker i större utsträckning görs individuellt medelst gång, cykel eller bil. Så även i Stockholm där vi som konsekvens av det förändrade resandet ser att kollektivtrafiken är i kris.

Flera internationella studier pekar på att denna förskjutning av volymer mellan trafikslag delvis kommer att bestå efter krisen men att resandet i stort kommer att öka (Bloomberg, DLR, ADAC). Därför finns det enligt vår uppfattning ett behov att planera för mer individuell trafik, det vill säga både mer gång och cykel men samtidigt måste vi acceptera bilen i staden.

Vi måste bejaka människors tydliga önskemål om hur de vill resa. Det kräver att vi gör alla trafikslag bättre och mer miljöanpassade och slutar förstöra framkomlighet för gatutrafiken. Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer bilen att vara helt tyst, ren och säker.

Staden får inte bygga murar

Mitt i har frågat bilister varför de väljer bilen och inte oväntat handlar det om att bilen är snabbare och tryggare samt är helt nödvändig för de som har obekväma arbetstider. Många väljer bilen trots att den är mycket dyrare än kollektivtrafiken. Det är ju som Mitt i så riktigt skriver så att kollektivtrafiken till hälften betalas med skattemedel medan biltrafiken beskattas hårt (Trafikanalys).

En fråga som är lätt att missa när man intervjuar de som bor i staden är att staden inte bara är till för de som bor i den. Denna miss görs också av våra politiker som ju väljs av de som bor i kommunen. Men en framgångsrik stad med stort utbud av service, handel och arbetsplatser tjänar även ett stort omland och de måste kunna ta sig in i staden, inte sällan per bil. Både de som kommer in i staden och de som bor i staden vinner på detta utbyte eftersom staden då kan erbjuda så mycket mer.

Att planera staden enbart för de som bor i den innebär i praktiken att man bygger nya stadsmurar. Detta är en fråga som KAK lyft i debattboken Ständigt på väg (2018).

Så planera staden för ökad individuell mobilitet. Gör plats på gatorna för alla trafikslag och tänk på att göra staden tillgänglig även för de som bor utanför. Det vinner vi alla på.

Thomas Hedberg, generalsekreterare KAK
Anders Ydstedt, ordförande KAK expertråd