Den nya motorvägen mellan Jordbro och Fittja Backe är ingen bra lösning, menar Magnus Berglund på Naturskyddsföreningen i Huddinge, som hellre vill förbättra kollektivtrafiken, cykelstråken och befintliga vägar. Foto: Trafikverket

Debatt: Vill alla verkligen ha en ny motorväg genom våra naturreservat?

All forskning visar att nya vägar leder till ökade trafikmängder. Även eldriven biltrafik leder till påverkan på vår natur och utsläpp av miljöskadliga partiklar. Vi är många som vill se andra lösningar än “Tvärförbindelse Södertörn”, skriver Magnus Berglund, Naturskyddsföreningen Huddinge.

  • Publicerad 06:15, 5 jan 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Just nu fastställs genom den Nationella Infrastrukturplanen för åren 2022-2033 att motorvägen “Tvärförbindelse Södertörn” skall byggas med start 2022 och färdigställas 10 år senare. 

Motorvägen kommer att gå från E4:an vid Fittja backe i väster tvärs över hela Huddinge till Haninge och Jordbro i öster. Vägen planeras genom flertalet av Huddinge och Haninges naturreservat och därmed påverkas de sista sammanhängande naturområden vi har på Södertörn. 

Detta planeras nu att genomföras efter 30 års planerande med motstånd och överklaganden. 

"Intrången kan motiveras"

Argumenten för den nya motorvägen kan kort förklaras med följande yttrande från Länsstyrelsen i Stockholm:

“Trafikverkets resandeprognoser visar på behoven och trafiknyttan med vägen. Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bilda en yttre tvärled som binder samman norra och södra delarna av länet. Vägen är därför en viktig utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050.

Projektet medför påverkan på omgivningen med bland annat intrång i natur och kulturmiljö som är av allmänintresse, till exempel riksintresse för friluftslivet, naturreservat, kulturmiljöer och jordbruksmark. Länstyrelsen anser dock att intrången kan motiveras utifrån de transportproblem som ska lösas och transportbehov som ska tillgodoses”.

Mycket talar emot

Vi ställer oss nu frågan: Vill vi verkligen ha en ny stor motorväg när så mycket talar emot?

√ Vi har en klimatkris, vi måste omedelbart transportera oss mer klimatsmart och minska vår påverkan på jorden.

√ All forskning visar att nya vägar leder till ökade trafikmängder. Biltrafik även eldriven sådan leder till påverkan på vår natur och utsläpp av miljöskadliga partiklar. 

√ Naturvårdsverket har bland annat beskrivit projektet som oförenligt och olämpligt med tanke på Sveriges satta klimat- och miljömål.

√ Motorvägen skär genom flertalet naturreservat och påverkar natur och djurliv.

Ser andra lösningar

Vi tror och hoppas att fler med oss vill se andra lösningar såsom:

√ Att stoppa motorvägen “Tvärförbindelse Södertörn” och bevara våra naturområden.

√ Utveckla tågtrafiken och utöka antalet tågspår från Nynäshamn för transport och persontrafik.

√ Förbättra redan befintliga vägar för att skapa bättre tillgänglighet på det vi redan har.

√ Förbättra kollektivtrafik och cykelstråk.

√ Satsa på Huddinge och Haninge kommuns unikt stora naturområden, istället för att göra dom till granne med en motorväg och därmed mindre tysta och attraktiva för friluftsliv.

Så här kommer det att se ut vid Gladö Kvarn på Tvärförbindelse Södertörn. Foto: Trafikverket