Stick i fingret för att mäta blodsockret är vardag för många med diabetes. Foto: Mostphotos

Debatt: Vi ska ha en diabetesvård i världsklass

Diabetes är en av de allvarligaste riskfaktorerna för svår covid-19. Arbetet med diabetes ligger i framkant i Region Stockholm, men det är uppenbart att mer kan göras. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla diabetesvården, skriver KD i Region Stockholm i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 4 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har fattat beslut om att upprätta en diabetesplan. Det är ett beslut som gör att vi tar ytterligare steg för att uppnå en diabetesvård i världsklass. Med målet att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att diabetes utvecklas samt alla som har diabetes ska få den diagnostiserad, och sedan en god jämlik vård.

När FN den 20 december 2006 antog resolutionen för global hälsa lyftes diabetes som ett av de största hoten mot folkhälsan. Diabetes är den första sjukdomen som inte är smittsam som klassats som ett hot mot global hälsa. I dagsläget har var tjugonde invånare i Stockholm diabetes. En siffra som succesivt stigit de senaste decennierna.

Allvarlig sjukdom

Diabetes är en allvarlig sjukdom som påverkar flera organ, som kan orsaka stort lidande och en för tidig död. Därför är åtgärder för att förebygga, behandla och minimera antalet personer som utvecklar diabetes av yttersta vikt.

De vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2. Typ 1 klassas som en autoimmun sjukdom som delvis är ärftlig men där flera av orsakerna till insjuknande fortfarande är okända. Majoriteten av de med diabetessjukdom har typ 2 diabetes. Gruppen med typ 2 uppgår till 85 procent av alla som har diabetes. Riskfaktorerna för typ 2 diabetes är mer kända och inkluderar bland annat ärftlighet, levnadsvanor, BMI och ålder.

Förebyggande insatser för att minska risken att utveckla diabetes är viktigt. Här är tidig upptäckt, strukturerad och väl utvecklad behandling som inkluderar stöd till egenvård väsentliga delar i det förebyggande arbetet. Andra viktiga aspekter är att ge rätt stöd och information för att kunna förändra ohälsosamma levnadsvanor, både för att förebygga och behandla sjukdomen. Personer med diabetes har oftast multisjuklighet, det vill säga förekomst av andra sjukdomstillstånd. Därför är det viktigt att personer med diabetes möter en vård som ser dem och deras hälsa med ett helhetsperspektiv. 

Diabetesplan

Därför är vi stolta att diabetesplanen bland annat tar fasta på följande punkter:

√ Förebyggande insatser – genom att identifiera riskgrupper i andra delar av vårdkedjan kan råd, stöd och förebyggande insatser initieras för att minska risken att människor insjuknar i typ 2 diabetes.

√ Stöd till egenvård - Den egna insatsen vid diabetes är av största betydelse för hälsan och för vårdresultatet. Därför har vården till uppgift att informera, bedöma, planera och följa upp stöd till egenvård.

√ Personcentrerad vård - Vården ska på bästa sätt stötta och motivera individen att hantera sin sjukdom optimalt. För att axla den rollen behövs olika former av stöd för till exempel verksamhetsutveckling och fortbildning.

√ Diabetesskola - Diabetesskola, som erbjuds i digitalt eller fysiskt format inom olika verksamheter, syftar till att ge den som utvecklat diabetes bra baskunskap och främja förutsättningar för att kunna ta eget ansvar för egenvård och bidra till en mer jämlik vård.

√ Motverka insjuknande i typ 2-diabetes efter graviditetsdiabetes – kvinnor med graviditetsdiabetes ska erbjudas individanpassad rådgivning kring levnadsvanor och hälsa samt förbättrad uppföljning för att minska risken att få typ 2-diabetes senare.

Vi är glada över att vi nu tar nästa steg i att utveckla diabetesvården. Vi kristdemokrater kommer fortsätta arbeta för att personer med diabetes ska få bästa möjliga hälsa och livskvalitet.