Tyvärr har det blivit populärt att plocka billiga politiska poäng genom att bromsa vindkraftsutbyggnaden, även i lägen flera mil utanför våra kuster och skärgårdar. Motståndet från Moderaterna i Stockholms län är djupt olyckligt, skriver centerpartister i fem skärgårdskommuner. Foto: Mostphotos Jean Schweitzer

Debatt: Stockholmsregionen behöver säga tydligt Ja till havsbaserad vindkraft!

Så länge Moderaterna av populistiska skäl säger nej havsbaserad vindkraft saknar vi i Stockholmsregionen en enad röst i energifrågan, vilket riskerar att snuva oss både på ökad elproduktion och på unika möjligheter till skärgårdsutveckling och ett friskare Östersjön, skriver centerpartister i fem skärgårdskommuner.

  • Publicerad 06:15, 29 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Man måste vara väldigt arg och försedd med en kikare för att kunna se vindkraftverk som ligger fem mil utanför Sandhamn.

Tillgången till el är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Stockholmsregionen. Kapacitetsbristen begränsar redan idag bostadsbyggandet och nya näringslivsetableringar. God tillgång till el är också en förutsättning för att nå nollutsläpp av koldioxid, eftersom det förutsätter att vägtransporterna kan elektrifieras och att nya tunnelbanelinjer kan tas i drift.

Med stigande elpriser och ett oroligt Europa har vi allt att vinna på att snabbt öka vår egen energiproduktion och trygga tillgången till billig och förnybar el. EU pekade nyligen ut den havsbaserade vindkraften som fundamentet för Europas gröna omställning.

Mest konkurrenskraftig

Att den går snabbt att bygga ut och att kostnaden har sjunkit kraftigt gör att vindkraften idag ses som en av de mest konkurrenskraftiga globalt.

Sammanlagt finns planer på sex vindkraftsparker utanför Stockholms skärgård, varav fyra ligger utanför territorialgränsen. Region Stockholm och kommunerna borde med en röst välkomna ett så kraftigt tillskott av energi. Men även om 70 procent av kommunpolitikerna är positiva till vindkraft säger samtidigt 8 av 10 kommuner nej till nya vindkraftsetableringar – vare sig de står på land eller ligger ute till havs.

Kikare krävs

Tyvärr har det blivit populärt att plocka billiga politiska poäng genom att bromsa vindkraftsutbyggnaden, även i lägen flera mil utanför våra kuster och skärgårdar. Man måste vara väldigt arg och försedd med en kikare för att kunna se vindkraftverk som ligger fem mil utanför Sandhamn.

En motor för motståndet är Moderaterna i Stockholms län. Deras ställningstagande är djupt olyckligt eftersom det riskerar att utöva inflytande i rikspolitiken och därigenom stoppa en snabb och välbehövlig utbyggnad. Det riskerar även att paralysera möjligheterna att se till att utbyggnaden sker på ett sätt som ger maximal nytta för våra skärgårdssamhällen.

Ersättning till kommunen

Vi anser att Region Stockholm och kommunerna bör vara konstruktiva parter och tillsammans inleda en dialog med vindkraftsoperatörerna och staten för att säkerställa att byggnationen och driften av vindkraftparkerna bidrar till att stärka kustkommunerna och miljön i Östersjön.

Dels bör detta ske genom exempelvis en bygdepeng, det vill säga att vindkraftsbolagen betalar en ekonomisk ersättning till kommunen eller lokalsamhällena närmast vindkraftsetableringen.

Bidra till lokalsamhällen

Bygdepeng finns redan men idag är det långt ifrån alla kommuner som vet om att den finns. Hur stor den ekonomiska ersättningen är skiljer sig också stort över landet. Därför behöver den ses över, så att den gör verklig skillnad för kommunerna. Även havsbaserad vindkraft som etableras i ekonomisk zon bör bidra till närliggande lokalsamhällen.

Vi vill också hitta former för att kontrakt med underleverantörer i största möjliga mån ska gå till lokala företag. Uppförandet av vindkraftverk och ledningar är stora byggprojekt och kan dessutom skapa efterfrågan på kringtjänster som transporter av personal och gods, men också ökad efterfrågan på lokal service, såsom restauranger, butiker och hotell.

Pumpa syrerikt ytvatten

Vindkraftoperatörerna kan dessutom bidra med insatser för Östersjöns miljö, och då i synnerhet syresättning av Östersjöns döda bottnar. Forskningsprojekt har bedrivits de senaste decennierna kring metoder för att med hjälp av vindkraftverk pumpa ner syrerikt ytvatten i syrefattiga eller döda bottenvatten. Detta kan bidra till att minska fosforläckage som leder till övergödning, och till att marint liv kan återkolonisera bottnarna.

Havsbaserad vindkraft skulle inte bara kunna göra Stockholmsregionen självförsörjande på förnybar energi, och bidra till att minska Europas beroende av import av gas och olja från Ryssland. Den kommunala och regionala vinningen skulle också kunna bli betydande.

Riskerar bli snuvade

Men så länge Moderaterna av strikt populistiska skäl vägrar bejaka havsbaserad vindkraft saknar vi i Stockholmsregionen en enad röst i energifrågan, vilket riskerar att snuva oss både på ökad elproduktion och på unika möjligheter till skärgårdsutveckling och ett friskare Östersjön.