Hornsbergs strand. Det är en av platserna i Stockholm där trängseln varit påtaglig under sommaren. Bilden är en arkivbild från sommaren 2018. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: Staden behöver en plan för att hantera badträngseln

Stockholms stad behöver en plan för hur badplatserna ska klara av trycket från det växande antalet invånare. Särskilt i somras blev trängseln påtaglig, skriver Karin Larsson, civilingenjör.

  • Publicerad 17:30, 8 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Även den här sommaren har det varit trångt på Stockholms badplatser. Att fler hemestrar är en orsak. Men vad beror den årliga trängseln egentligen på? När staden förtätas ökar konkurrensen när fler ska samsas på en mindre yta och medför även risk för konflikter. Stockholms badplatser räckte inte till den här sommaren. En ny badvision behövs för rekreation som bad för hela Stockholm. Att sommarbada är dessutom viktigt för folkhälsan.

Sommaren som gick bjöd på en anstormning av badgäster på flera badplatser, ingen tvekan om saken. Mer skräp, fler vattenskotrar, drunkningsolyckor och klagomål om störande ljud. Värst av allt är alla rapporter om utryckningsfordon som inte kommer fram till olycksplatsen på grund av felparkerade bilar. Med risk för att drabbade inte får den hjälp som behövs. Ett resultat av en varm sommar och att fler hemestrar. Med andra ord en stor efterfrågan av bad som inte räcker till.

I Stockholm är trängsel på badplatser även ett resultat av en förtätning av staden som inte är helt konfliktfri. En stor inflyttning till Stockholm och fler människor som ska samsas på en mindre yta. Hornsbergs strand är ett exempel av många med en badplats som varit hårt belastad i år igen. När Hornsberg byggdes var idén att likna innerstaden, med mer slutna unika innergårdar, bilar skulle kunna cirkulera och handel skulle kunna bedrivas och kontor skulle finnas. Viss hänsyn togs till badgäster i form av ett par bryggor och sen själva strandpromenaden. Men idag vet vi att Hornsberg är kraftigt underdimensionerat utifrån antalet badgäster. Fanns överhuvudtaget någon vision om bad som rekreation när området ritades?

"Mer likt en sardinburk"

Arkitektens ord om Hornsberg var att ”Strandparken ska inte vara en ”finpark” utan ett vardagsrum för hela nordvästra Kungsholmen”. En sen kväll i solnedgången är ”finparken” ett fantastiskt vackert inbjudande vardagsrum för många. En varm sommardag är strandpromenaden mer likt en sardinburk för hela Stockholm. Hornsberg är ett mycket lyckat stadsbebyggelseprojekt. När attraktiva områden blomstrar av besökare är arkitekterna nöjda. Men i efterhand har konstaterats att ingen kunde ana dimensionen av antalet badgäster som skulle komma till strandpromenaden. Jag skulle säga att en brist på kunskap råder i samhällsplaneringen att människor som bor i staden också vill kunna bada.

Dynamiken i stadsplanering när städer utvecklas gör att vi människor påtvingas att acceptera förändringar som sker. Hornsbergs strand har sedan länge passerat gränsen för vad som kan ses som normal belastning. Om dimensionen av antalet badgäster inte kunde förutspås innan stadsdelen växte fram så är det uppenbart att Hornsberg nu har passerat gränsen för antalet badgäster. Staden måste planeras bättre för att tillgodose alla medborgare.

Det är dags att skapa en badvision för minskad trängsel och att stärka folkhälsan genom fler badplatser. Lösningen för staden är att framöver inventera och kartlägga och bygga fler möjliga badplatser i hela Stockholm. Badplatser bör fördelas jämnt mellan stadsdelar i kommuner så långt det är möjligt utifrån geografiska förutsättningar. Det är både demokratiskt och rättvist att ge fler invånare möjlighet till ett geografiskt somrigt vardagsrum i staden med möjlighet till bad. Och framförallt behöver den som behöver akut hjälp också få det! Trängsel på badplatser är inget vi ska acceptera för att Stockholm växer. Nu behövs en vision om fler badplatser, redan 2021.