Christina Wallmark (SD), Msciwoj Swigon (SD) och Peter Wallmark (SD) skriver om sjötrafikutredningens förslag att flytta skärgårdsbåtarna. Foto: Sverigedemokraterna

DEBATT: Skärgårdsbåtarna måste utgå från city

I regionens sjötrafikutredning föreslås det att flera skärgårdsbåtar ska sluta utgå från centrala Stockholm, och flytta utanför stan. Det riskerar att drabba besöksnäringen negativt, skriver Sverigedemokraterna i staden och regionen.

  • Publicerad 16:25, 9 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholm är en unik stad uppbyggd på skärgårdsöar. Av naturliga skäl förknippas Stockholm starkt med sjötrafik eftersom kajerna och bryggorna för både privat och kommersiell trafik är många.

Den kollektiva sjötrafiken i Stockholms län kan delas upp i två delar. Den ena delen är kommuntrafik i Mälaren och Saltsjön, den andra är skärgårdstrafiken med fokus på skärgårdens öar. Sjötrafikutredningen förordar nu en ändring av skärgårdsbåtarnas utgångspunkt som vi anser vore problematisk för skärgårdstrafiken. Denna ändring skulle innebära att merparten av fartygen som nu trafikerar skärgården inte längre ska utgå från centrala Stockholm.

Ett problem med den potentiella ändringen är att den upplevda sammankopplingen mellan Stockholms centrala delar och skärgården som en enhet kommer att påverkas negativt. Skärgårdsbåtar på rad utefter Stockholms centrala kajer är en viktig del av Stockholms identitet som skärgårdsstad. Besöksnäringen kommer med största sannolikhet drabbas negativt om förslaget blir verklighet.

"Betydande förlust för resandets glädje"

Sjötrafik som kopplas ihop med kollektivtrafik på land är viktigt. Poängen är att kollektivtrafiken ska skapa bekväma, enkla, tidseffektiva och säkra bytespunkter mellan kollektiva färdmedel. Detta gäller inte minst för tillfälliga besökare. Därför framstår sjötrafikutredningens förordade alternativ som direkt kontraproduktivt när det gäller sjötrafiken som rör sig över kommungränserna. Alternativet innebär att direkttrafiken från Stockholm till mellan- och ytterskärgården minskas i syfte att stärka upp pendlingen längre ut i mellan- och ytterskärgården.

Enligt alternativet ska resor ut i skärgården i högre utsträckning nyttja kollektivtrafiken på land till befintliga och nya bytespunkter längre ut i kollektivtrafiksystemet. Det innebär i klartext att besökare till Stockholms unika skärgård hänvisas till att starta sin skärgårdsresa med buss till en bytespunkt långt ifrån innerstaden. Det innebär en betydande förlust vad gäller resandets glädje och trivsel, då båtresan för besökaren ofta är en del av upplevelsen.

För besökare med campingutrustning eller sommarboende med stor packning är det enkelt att ta taxi, tunnelbana eller buss till skärgårdsbåtar som ligger vid en central kaj. Det är tveksamt om en betydligt längre och dyrare taxiresa för den tillfälliga besökaren framstår som lika attraktiv. Det kanske inte ens är ett alternativ, med en utebliven resa som följd.

För den sommarboende blir alternativet att ta bilen. Pendling med bil tarvar också stora parkeringsplatser i anknytning till de nya knutpunkterna. Miljön runt dessa kommer därför att behöva exploateras för parkering. Är det verkligen vad vi önskar av framtidens skärgårdstrafik?