Elsparkcyklar parkerade på cykelbanan vid Strandvägen. Foto: Pekka Pääkkö

Debatt: Så löser vi utmaningarna med elsparkcyklarna i Stockholm

Elsparkcyklarna har blivit en viktig del av Stockholms transportsystem. Nu krävs det att vi löser utmaningarna kring trafiksäkerhet för att inte hämma omställningen till ett mer hållbart Stockholm, skriver Eric André, Sverige- och Danmarkchef på Voi Technology i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 31 aug 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Elsparkcyklar har snabbt blivit ett mycket populärt transportmedel bland stockholmare. Hittills i år har 2,7 miljoner resor med Vois elsparkcyklar genomförts i staden och mer än 250 000 personer i Stockholm har valt våra elsparkcyklar som färdmedel mellan jobb, hem och fritid. Som jämförelse genomförde Taxi Stockholm 3,8 miljoner resor under hela 2020.

Ökade möjligheter till bilfritt resande är en viktig del i Stockholms omställning till ett mer hållbart transportsystem. Genom att prioritera möjligheter att ta sig fram via gång, elsparkcyklar och cyklar banar vi vägen för stora samhällsekonomiska vinster, både inom ramarna för klimatomställningen men också i termer av mindre buller och renare luft. 

Voi välkomnar genomtänkta regleringar av elsparkcyklar som bidrar till att lösa utmaningar såsom trafiksäkerhet och framkomlighet. Men regleringarna får inte hindra möjligheterna till en transportomställning. Tillsammans med Stockholms stad arbetar vi nu för att både identifiera trafikutmaningar och ta fram lämpliga åtgärder. Voi har även lanserat en feedback-sida där stockholmare kan göra Voi uppmärksamma på förbättringsområden, med avsikt att stärka medborgardialogen. 

Högre krav på användare

Det bör definitivt prioriteras att ställa högre krav på användare, bland annat med hjälp av regleringar men också genom att operatörerna förhindrar ansvarslöst beteende och ger incitament som främjar beteendeförändringar. Voi har under de senaste månaderna skalat upp sitt arbete på den fronten. Tidigare under sommaren sänkte vi vår maxhastighet under helgkvällar för att förhindra olyckor och fyllekörning. Inom kort kommer vi att införa böter för användare som vid upprepade tillfällen missköter parkering av sitt fordon i Stockholm. Det är en vidareutveckling av den motsvarande pilot som har pågått i Helsingborg de senaste halvåret, och som har gett mycket goda resultat. 

Operatörerna måste också ta ansvar för att produkt- och fordonsutveckling bidrar till ökad säkerhet. Vi expanderar till exempel våra zoner med lägre hastighet och parkeringsförbud för att förhindra nedskräpning och minimera risken för att fotgängare far illa. I juli presenterade vi även den första storskaliga piloten av en ny AI-teknik tillsammans med det irländska techbolaget Luna. Med hjälp av kameror med inbyggda bildigenkänningsalgoritmer kan tekniken, med god effekt, känna av när en elsparkcykel körs på fel ställe eller parkeras olämpligt.  

Premiera dem som tar ansvar

För att branschen ska regleras på ett sätt som är hållbart över tid krävs också att ansvarstagande aktörer premieras, varför vi vill se en översyn av nationell lag som möjliggör en upphandling i Stockholm.

Många har åsikter om parkeringen av elsparkcyklar, men svar på var de ska ta stå lyser med sin frånvaro. För att ge användare förutsättningar att kunna parkera och ta sig runt säkert spelar infrastrukturen en helt avgörande roll. Vi har tagit en rad egna initiativ för att förbättra trafiksituationen och etablera dedikerade parkeringsytor. I början av augusti ställdes exempelvis 100 parkeringsställ upp runt om i Stockholms innerstad. Initiativet skedde i samarbete med Stockholms stad och finansierades av Voi och Tier.

Men samtidigt är såväl parkeringsmöjligheter som väginfrastruktur i hög grad anpassat till bilen, vilket försvårar parkering och utsätter cyklister, elsparkcyklister och gående för en betydande risk. En angelägen åtgärd för Stockholms stad är således att anpassa infrastrukturen och allokera om mer utrymme till hållbara transportslag, som cyklar och elsparkcyklar. Ytor som idag upptas för bilparkering borde omvandlas till parkering för delad mikromobilitet som är tillgänglig med hög densitet.  

Krävs gemensamt ansvar

Elsparkcykeln är ett nytt, och i flera avseenden, disruptivt fenomen för Stockholms transportsystem. Här finns potential att på ett kostnadseffektivt sätt bygga ut kollektivt tillgängliga transportmedel som ökar möjligheterna till klimatsmart, bilfritt resande i städer. I övergångsfasen ser vi nu en del oundvikliga nya utmaningar. Men omställningen till ett mer hållbart transportsystem är alldeles för viktig för att låta sådana prövningar stoppa utvecklingen av delad mikromobilitet. I stället krävs att operatörer, användare och städer gemensamt tar ansvar för trafiksäkerhet och samverkar för att skapa ordning på Stockholms gator.