Bygget av Stockholmshems Campus Albano. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: Så kan bristen på studenbostäder lösas

"Bristen på studentbostäder i Stockholm synes olöslig. Trots det får vi inte ge upp utan ta nya tag för att försöka lösa problemen", skriver Peter Wallmark (SD) i en debattartikel där han listar ett gäng förslag på hur staden kan få till fler studentbostäder.

  • Publicerad 14:09, 7 aug 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sommaren går mot sitt slut och det till synes eviga problemet för studenter att hitta en bostad inför höstens studier debatteras återigen i media. Bristen på studentbostäder i Stockholm synes olöslig. Trots det får vi inte ge upp utan ta nya tag för att försöka lösa problemen. Offensiva satsningar på en ökning av antalet påbörjade och planerade studentbostäder ska därför vara en högprioriterad fråga. Det är väl investerat framtidskapital.

Den vanligaste orsaken till underskottet på studentbostäder är en generell brist på bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. En annan vanlig orsak är att det finns för få små lägenheter särskilt avsedda för studenter. De lediga bostäder som finns kan också vara för dyra för en student, ligga i områden långt från skolan eller är för stora för ett studenthushåll. Många av anledningarna till bristen på studentbostäder sammanfaller därmed med bristen på bostäder för unga.

Det är förödande både för samhällsekonomin och den enskilda när människor som är villiga att satsa både sin tid och sina resurser på att skaffa sig en utbildning, inte kan hitta någonstans att bo under sin studietid. 

Sverigedemokraterna har lämnat en mängd olika förslag på hur byggandet av bostäder i Stockholm kan öka kraftigt utan att göra avkall på närmiljön. Vi vill bygga områden som är både trivsamma och levande, både för de som flyttar dit och de som är på besök. Att bygga hållbart för framtiden är också en viktig faktor.

Förutom att besluta om en generell effektivisering av plan och byggprocessen, kan följande enskilda förslag både inom och utom densamma, styra viljan och möjligheterna till att bygga fler studentbostäder med rimlig hyra utan att för den skull göra avkall på kvaliteten.

Genom politiska beslut går det att påverka så att byggandet av fler studentbostäder kommer igång. Vad finns det då konkret att göra? Sverigedemokraterna har följande förslag:

– Låta det bli möjligt att bygga i zoner där bullerregler nu sätter stopp.

– Upplåta större hyreslägenheter med kompiskontrakt.

– Besluta om att Stockholms kommun aktivt ska bidra till att upplåta passande mark för nybyggnation. Marken bör om det är möjligt, ligga nära eller ha goda kommunikationer till högskolorna. En inventering av lämplig mark att bygga på inom Stockholms kommun, skulle kunna ge värdefull information och förslag på lämpliga platser. 

–Integrera fastigheter med studentlägenheter i större områden där kommunen upplåter mark för byggnation av vanliga bostäder. En koncentration av hus enbart innehållande studentlägenheter kan också vara att föredra, om marken ligger i direkt närhet till skolorna.

– Samarbeta med andra kommuner i länet vad det gäller planering och upphandling för byggandet av studentbostäder. På så sätt kan stordriftsfördelar skapas, som ger en bättre ekonomi.

– Utnyttja marken effektivt, med många bostäder i varje huskropp. Rum, två eller flera, med gemensamma kök och andra gemensamhetsutrymmen, och små, dvs 15–20 kvadratmeter, kompletta lägenheter blir många nya studenthem. Det skapar också ett spann mellan olika hyresnivåer.

– Bygga på befintliga hus. För att kunna tillföra studentlägenheter på platser där tillgänglig mark saknas, kan man bygga på befintliga byggnader i miljonprogrammet som har platta tak. Det finns många fastigheter av sådan typ som idag är renoveringsmogna och därför passar bra för att bygga på när ändå taken ska läggas om och tekniska installationer bytas ut. 

– Göra avsteg från tillgänglighetsprincipen som slopat hisskrav i några av trapphusen när man bygger på trevåningshus med små lägenheter för studenter och unga.

– Tredimensionell fastighetsbildning kan vara en lösning för att möjliggöra påbyggnad i vissa fall.

– För att snabbt och tillfälligt lösa den akuta bristen på studentbostäder kan uppförandet av modulbostäder vara en lösning. Den nuvarande majoriteten liksom den förra, prioriterar tyvärr byggnation av modulbostäder till andra grupper än studenter.