Stråk, inte led. Så presenterade Miljöpartiet en framtida vision för Örbyleden inför valet. Och nu är det med i budgeten att utredas skriver Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd och Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd. Foto: White arkitekter/Sacharias Källdén/Linda Gren

DEBATT: "Örbyleden och Södertäljevägen ska förvandlas till urbana stråk"

Förvandla Örbyleden och Södertäljevägen till urbana stråk med bostäder och arbetsplatser, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) och stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

  • Publicerad 16:13, 17 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholm är en expansiv och dynamisk stad, med en växande befolkning och flera stor stadsutvecklingsprojekt. Målet om 140 000 bostäder mellan 2010 och 2030 ligger kvar med den nya grönblåa majoriteten, samtidigt som vi satt upp ett nytt mål om att bygga minst 70 000 bostäder till 2025. En god och medveten stadsutveckling bidrar till omställningen till ett klimatsmart Stockholm, ökar den sociala hållbarheten och bidrar till ett Stockholms som byggs samman.

Förslag: Bygg 4 000 bostäder på Örbyleden

I en tät och expansiv stad ställs krav på att hitta nya platser att bygga bostäder på. En lösning vi förespråkar är att förvandla genomfartsleder till stadsgator, där bostäder, arbetsplatser och samhällsservice gemensamt skapar attraktiva boendemiljöer. Biltrafiken kommer att kunna finnas kvar när en gata går från genomfartsled till stadsgata, men med lägre hastigheter och med hänsyn till de boende. I den grönblåa budgeten för 2020 har vi pekat ut två specifika trafikleder som bör förvandlas till urbana stråk.

Ny utredning: Däcka över Södertäljevägen

Dels vill vi undersöka möjligheterna att på sikt förvandla Södertäljevägen närmast Liljeholmen från trafikled till urbant stråk. På så vis möjliggörs byggande av bostäder i ett redan kollektivtrafiknära läge. Vi vill också utreda att göra om Örbyleden, som löper rakt igenom stora delar av söderort, till ett urbant stråk med bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Det nya Örbystråket bör också integreras med kapacitetsstark kollektivtrafik. Utredningarna måste bland annat undersöka alternativa vägar för tung trafik.

Färre bilar när Södertäljevägen förtätas

Stadens förvaltningar har därför nu fått i uppdrag att gemensamt utreda dessa två, Örbyleden och Södertäljevägen, men att också utreda hur andra i Översiktsplanen utpekade urbana stråk kan förvandlas till attraktiva stadsgator med bostäder och arbetsplatser. Detta är viktiga utvecklingsprojekt för Stockholm som kan möjliggöra attraktiva stadsutvecklingsområden framöver.

Bostadsbyggandet är en viktig del av att fortsätta utveckla Stockholm. Genom att omvandla genomfartsleder till stadsgator så blir det möjligt både att öka bostadsbyggandet och att skapa attraktiva boendemiljöer.

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd