Skolan måste sättas före skattesänkningar, skriver Socialdemokraternas Kadir Kasirga i ett debattinlägg. Foto: Mostphotos

Debatt: I Moderaternas skola får elever inte det stöd de har rätt till

"Moderaterna lovade att deras stora skattesänkning inte skulle påverka välfärdens kvalitet. Nu ser vi med all tydlighet att deras nedskärningspolitik drabbar de barn och unga som redan har det svårast i skolan, skriver Kadir Kasirga (S) i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 16 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En ny rapport från Stockholms stads socialinspektörer visar att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning nekats särskilt stöd på grund av att det inte funnits utrymme i skolornas budget. Istället har socialtjänsten behövt gå in med familjebehandling - trots att inte funnits oro för barnets sociala situation eller föräldraförmågan. Det är helt oacceptabelt och ett oerhört svek mot de elever som har det allra svårast i skolan.

Stockholm stads skolor ska vara likvärdiga och tillgängliga för alla elever. Elever ska ges det stöd som behövs för att kunna klara skolan; det är en rättighet som garanteras av skollagen. Stödinsatserna ska alltid bestämmas utifrån den enskilde elevens behov och skollagen är tydlig med att skolan inte har rätt att neka en elev extra stöd för att det saknas pengar. Därför är rapportens fynd synnerligen allvarliga.

Kraftiga besparingar

Tyvärr kommer den här rapporten inte som en överraskning. Den här mandatperioden har den grönblå majoriteten gjort kraftiga besparingar på skolan. Lärarfacken var tidigt ute och varnade för att nedskärningarna på Stockholms skolor skulle få allvarliga konsekvenser för verksamheten. Vi vet att det är eleverna med tuffast förutsättningar som hamnar i kläm när skolorna tvingas dra ner på personal för att få ekonomin att gå ihop.

När skolor brister i sitt ansvar och bryter mot skollagen får det stora konsekvenser för den enskilde eleven och dess familj. Det leder till att elever inte kan visa upp sina förmågor, halkar efter, mobbas och stannar hemma på grund av att de mår dåligt i skolmiljön. För barn och unga med en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD eller autismspektrumtillstånd är särskilt stöd i skolan ofta helt nödvändigt för att klara skolgången. Det är oerhört viktigt för den här gruppen elever att nå kunskapsmålen i skolan för att de i framtiden inte ska drabbas av psykisk ohälsa eller hamna i arbetslöshet.

Drabbar barn som redan har det svårt

Moderaterna lovade att deras stora skattesänkning inte skulle påverka välfärdens kvalitet. Nu ser vi med all tydlighet att deras nedskärningspolitik drabbar de barn och unga som redan har det svårast i skolan. I rapporten framkommer det att: ”stadsdelsförvaltningarna upplever att andra huvudmän såsom skolan och regionen skjuter över problematiken och ansvaret på socialtjänsten trots att uppdraget ligger inom deras ansvar.” Att Stockholm stads skolor är så underfinansierade att barn med ADHD eller autism inte får sitt lagstadgade stöd är en skandal och något som den styrande majoriteten bör skämmas över.
Psykisk ohälsa är ett stort problem bland unga personer. Endast hälften av eleverna i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet skattar sin hälsa som god. Särskilt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa och föräldrar vittnar om att de ofta måste kämpa för att deras barn ska få det stöd de har rätt till i skolan. Det är en oroande utveckling som kräver mer resurser till skolan och elevhälsan – inte moderata nedskärningar. Föräldrar ska inte behöva vända sig till socialtjänsten för att deras barn ska få hjälp.

Skolan före skattesänkingar

Stockholms stad behöver en ny politisk inriktning som sätter skolan före skattesänkningar. Alla elever ska känna sig välkomna i stadens skolor och alla barn ska garanteras en trygg och fungerande skolgång, oavsett förutsättningar. Det är en självklarhet för oss socialdemokrater.