Så länge ansvaret är delat mellan region och kommun får de mest sköra äldre invånarna i Stockholms län betala priset. Nu är det dags för politiken att sluta väja för frågan och ta itu med grundproblemet, skriver Jan Nilsson, Tankesmedjan Vård & Vetenskap. Foto: Pressbild/Mostphotos

Debatt: Ge Region Stockholm ansvar för äldrevården

Pandemin har visat att äldreomsorgen saknar förutsättningar att skydda och vårda våra äldre. Därför behöver regionerna få ansvaret för de särskilda boendena för landets sköraste äldre, föreslår Tankesmedjan Vård & Vetenskap.

  • Publicerad 06:15, 17 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Synen på särskilda boenden behöver omvärderas så att de får en tydlig plats i vårdkedjan.

Under pandemin blev problemen i äldreomsorgen tydliga, och regeringens Coronakommission konstaterade att betydande systemfel var en orsak till att den var illa rustad att hantera en pandemi.

Men problemen med ett otillräckligt regelverk, brist på bemanning, kompetens och rimliga arbetsförhållanden har varit kända under lång tid. Trots att Inspektionen för vård och omsorg år efter år rapporterat om bristerna i svensk äldrevård kvarstår de utan bättring.

Delat ansvar idag

I dag delas ansvaret för äldreomsorgen mellan kommun och region. Kommunerna i Stockholms län ansvarar för hemtjänst och särskilda boenden enligt Socialtjänstlagen samtidigt som de äldres vårdbehov ska tillgodoses inom Region Stockholms hälso- och sjukvårdsuppdrag och enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Antalet äldre som bor kvar hemma har ökat de senaste decennierna, samtidigt som antalet platser på särskilda boenden minskat kraftigt. På särskilt boende lever därför i dag de mest sköra äldre med komplexa sjukdomar och funktionsnedsättningar vilket medför stora och föränderliga vårdbehov.

Det gör att synen på särskilda boenden behöver omvärderas så att de får en tydlig plats i vårdkedjan.

Ger ökad livskvalitet

Vi föreslår därför att regionerna övertar ansvaret för de särskilda boendena för äldre inom primärvården, så att:

Fler äldre kan få mer förebyggande och planerad vård. Det ökar livskvalitet och trygghet samtidigt som det avlastar akutmottagningarna. Med ansvarig läkare i primärvården och personlig vårdplan möjliggörs en bättre planering.

Kommunikationen mellan vårdpersonal och omsorgspersonal underlättas. När läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och omsorgspersonal befinner sig i samma organisation kan medicinska behov lättare uppmärksammas.

Äldrevården får tillgång till regionernas kunskapsorganisation och samverkan inom Nationell kunskapsstyrning, där vårdprofessionernas kunskap i allt högre grad ska styra vården.

Får betala priset

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell utreder på regeringens uppdrag äldreomsorgen och ska ta fram ett förslag på en äldreomsorgslag. Vi vill uppmana regeringen att i ett tilläggsdirektiv ge Olivia Wigzell i uppdrag att utreda hur ansvaret för särskilda boenden kan överföras till regionerna.

Så länge ansvaret är delat mellan region och kommun får de mest sköra äldre invånarna i Stockholms län betala priset. Nu är det dags för politiken att sluta väja för frågan och ta itu med grundproblemet.

Tankesmedjan Vård & Vetenskap

Tankesmedjan är partipolitiskt obunden och arbetet baseras på idéprogrammet Kunskapslösningen.

Bakom Tankesmedjan Vård & Vetenskap står flera ledande företrädare inom vård och forskning samt den ideella organisationen Hjärt-Lungfonden. Arbetet sker i samarbete med pr-byrån Westander.

Tankesmedjan Vård & Vetenskap, enligt sin hemsida, förmedla hopp i vårddebatten och vara en brygga mellan vårdens medarbetare, forskare, politiker och medborgare.

Visa merVisa mindre