Så in i Norden. Pandemin har visat vikten av goda samarbeten över landsgränserna. Foto: Mostphotos

Debatt: De nordiska huvudstäderna kan tillsammans klara nästa kris

Pandemin har visat på vikten av ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna. Det menar föreningen Norden i debattinlägg där man anser Stockholms politiker ska engagera sig mer i frågan.

  • Publicerad 06:15, 23 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronapandemin har på olika sätt starkt påverkat livet i de nordiska länderna och umgänget medborgare emellan. Det finns starka motiv för Stockholms stad och Region Stockholm att öka samarbetet med övriga nordiska huvudstäder och huvudstadsregioner för att lära hur man bättre ska kunna bemöta kommande kriser. Det gäller bland annat beredskap och organisation av krisledning. Förmågan att kommunicera mellan huvudstäderna före och under kris borde också kunna förbättras.

Internationellt samarbete är självklart en statlig angelägenhet. Men det är inte bara en statlig uppgift. Kommuner och regioner kan också dra nytta av kunskapsutbyte. Vi är medvetna om att Stockholm sedan länge haft ett livligt utbyte internationellt. Pandemin motiverar enligt Föreningen Norden i Stockholm särskilt ett intensifierat huvudstadssamarbete i Norden. En sak som kan belysas i det nordiska sammanhanget är hur å ena sidan staten och å andra sidan kommuners och regioners relationer skiljer sig åt mellan länderna i Norden.

Bättre krisberedskap

Det är viktigt att det samarbete mellan de nordiska huvudstäderna och huvudstadsregioner som vi förordar nu inte bara fokuserar på vilka lärdomar som kan dras av COVID-19-hantering utan inriktas på förbättring av krisberedskapen generellt. Nästa kris som ställer extraordinära krav kan vara, och är, sannolikt helt annorlunda.

Men pandemin ger anledning till nordiskt utbyte oberoende av kommande kriser av annat slag än den vi nu fortfarande upplever. Från Stockholms utgångspunkt är en kartläggning av hur äldreomsorgen ska kunna förbättras grundat på en jämförande studie med andra huvudstäders organisation av äldreomsorgen särskilt intressant.

Involvera de som jobbar närmast

Det initiativ vi vill se bör dock inte bara inkludera tjänstemän och politiska beslutsfattare. De som arbetar i direkt kontakt med medborgarna bör involveras. Ett program för utbytestjänstgöring för de som arbetar i äldreomsorg, skolor, barnomsorg, kollektivtrafik mm kan ge fördjupade yrkeskunskaper och incitament till förnyelse i vardagsarbetet av väl så stor betydelse som aldrig så storslagna reformer.

Politiker bör ta initiativ

Föreningen Nordens Stockholmsavdelnings årsmöte har beslutat att sända denna skrivelse till Stockholm stad och Region Stockholm.

Föreningen Nordens Stockholmsavdelning föreslår att politiskt ansvariga i Stockholms stad och Region Stockholm nu tar initiativ och fattar beslut om formerna för det samarbete som här förordas med övriga huvudstäder och huvudstadsregioner i Norden.